Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Üyeleri Belli Oldu. Kurulda Denizli’li Avukat Hasan Oymak’ta Asil Üye olarak yer alıyor. Amatör Futbol Disiplin Kurulu Üyeleri şu şekilde ;

Başkan
Av.Tacar Çağlar
Üyeler
Av. Hasan Oymak
Av.Bilgen Oltulu
Av.Esin Gürel
Murat Kandazoğlu
Rıza Tosunay
Çağlar Kurt
Yedek Üyeler
Mehmet Boslu
Av.Abdurrahman Akif Kırışık
Av.Dilek Yücel Koçak
Hatip Çopur
Av. Ömer Koçak
Ahmet Ural

AFDK Hakkında

5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca ilk derece yargı kurulu olan Amatör Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı’nın teklifi, TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanacak bir başkan ve altı asıl üyeden oluşur. Amatör Futbol Disiplin Kuruluna aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye atanır.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı’nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.

Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur. Diğer üyelerin faal olmayan antrenör, hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir.
Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşalan görev için aynı usulle onbeş gün içinde atama yapılır. Atama yapılıncaya kadar, Amatör Disiplin Kurulu Başkanı, uygun göreceği yedek üyeyi boşalan göreve çağırır.

Amatör Disiplin Kurulunda görevlendirilebilmek için TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu, Denetleme Kuru, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve yan kurullar üyesi olmamak ve 3813 sayılı yasanın Ek Madde-1 de belirtilen koşullarla sahip olmak şarttır.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye birinciliğine varan futbol müsabakalarına katılan amatör kulüpler ile bu kulüplerde görevli futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlalleri ile aynı müsabakalarda görev yapan hakem ve diğer görevlilerin disiplin ihlallerine ilk derecede karara bağlar. Ayrıca, Futbol Disiplin Talimatı’nın 55.maddesine göre İl Disiplin Kurulları tarafından verilen ve talimatın 75.maddesi ile belirlenen sınırları aşan cezalara, ilgili kulüp ve kişilerce yapılan itirazları, itiraz mercii sıfatıyla inceler ve karara bağlar. Kurulun F.D.T.nın 20/1 maddesi uyarınca da para cezası verme yetkisi bulunmamaktadır.

AFDK, İl Disiplin Kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyip, kesin çözüme bağlar.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla haftanın belirli günlerinde ayrı ayrı toplanır. Toplantı, kurul başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile yapılır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurullar acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir.
Başkan ve başkan vekilinin toplantıya katılmamaları halinde, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
Aralıksız üç toplantıya izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır.
Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararlarında bağımsızdır.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir.