5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesine göre dernekler, yılsonu itibari ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçları ile ilgili düzenleyecekleri beyannameyi (Dernekler Yönetmeliği EK-21) bağlı oldukları Mülki Amirliğe her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermekle yükümlüdürler.

Dernekler 2015 Yılına ait beyannamelerini www.dernekler.gov.tr internet adresi üzerinden DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) üzerinden kullanıcı adı, şifresini ve parolasını kullanarak doldurmalıdırlar. Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, şifre ve parola kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.

Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine, (Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri 31.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren Yönetmeliğin ekinde bulunan beyanname (EK-21) örneğine uygun olarak doldurularak) elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir. Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00’den önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, dernekler yönetmeliği ile düzenlenen beyannamelerin bir örneğinin www.dernekler.gov.tr web sayfasındaki “Bildirim ve Ekler” linkinden temin edilerek doldurulduktan sonra, 2016 yılı Nisan ayı sonuna kadar vermesi gerekmektedir. Zamanında verilmeyen beyannameler için 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/L maddesi gereğince “19. madde de belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticileri 881,00 TL idari para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, beyannamenin 7. bölümü doldurulurken derneğin defterlerinin hangi usulde tutulduğu doğru olarak işaretlenmeli ve buna göre “GELİRLER” ve “GİDERLER” bölümleri bir önceki yılın devreden hesapları da dikkate alınarak doldurulmalıdır.

Dernek yöneticilerinin idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için 2015 yılı beyannamelerini 2016 yılının Nisan ayının son gününe kadar vermeleri gerekmektedir.

Ancak “yıllık beyannamelerin” gerek kağıt ortamında, gerekse DERBİS üzerinden Nisan ayının son günlerinde verilmesi, Türkiye genelinde 109420 derneğin olduğu düşünüldüğünde internet sistemi üzerinde bir yoğunluk yaşanmasına ve DERBİS sisteminin tıkanmasına sebebiyet vermekte, ayrıca Valilik ve Kaymakamlıklarda yoğunluğa neden olmakta ve beyannamenin kontrol edilerek alınmasından dolayı Beyannameyi veren dernek yöneticileri açısından zaman kaybına neden olmaktadır.

Dolayısıyla “Beyanname” verme konusunda dernek yöneticilerinin Nisan ayının son günlerine kadar beklemeden, yukarıdaki işlemleri süratle yapmaları gerek idare, gerekse dernekler açısından ciddi rahatlıklar sağlayacaktır. Kulüplerimize önemle duyurulur.