Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 27.maddesi hükmü gereğince 01.06.2014-31.05.2015 dönemi ile ilgili olarak Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 25.06.2015 günü saat 11:00’de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 26.06.2015 günü saat 11:00’de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 03.07.2015 tarihinde aynı saatte Ankara Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 27.05.2015 tarih 61 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

7. Başkanın sunuşu,

8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

9. Genel Kurul’da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi,

10. 01.06.2014-31.05.2015 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

11. Genel Kurul’da okunan 01.06.2014-31.05.2015 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

12. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,

13. Genel Kurul’da okunan Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi,

14. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul’a sunumu,

15. TFF Başkanı’nın 01.06.2014-31.05.2015 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. Yönetim Kurulu’nun 01.06.2014-31.05.2015 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

17. Denetleme Kurulu’nun 01.06.2014-31.05.2015 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

18. 01.06.2015-31.05.2016 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

19. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

20. TFF Statüsü’nün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na ilişkin maddelerinin değiştirilmesinin görüşülerek kabulü veya reddi,

21. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

22. Başkan adaylarının konuşmaları,

23. Başkan Seçimi,

24. Yönetim Kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesinin seçimi,

25. Denetleme Kurulunun beş asıl ve beş yedek üyesinin seçimi,

26. Dilekler,

27. Kapanış.

karar verilmiştir.